Life Sketch - Samajbhusan Dalitmitra Pandharinath S. Patil

 

nùʱÉiÉʨÉjÉ ºÉ¨ÉÉVɦÉÚ¹ÉhÉ {ÉÆfø®úÒxÉÉlÉ {ÉÉ]õÒ±É VÉÒ´ÉxÉ{É]õ

20 ºÉ{]åõ¤É®ú 1903 - +ÉƤÉÉäb÷É ªÉÉ MÉÉÆ´ÉÒ ®úÉ>ðiÉ PÉ®úÉhªÉÉiÉ VÉx¨É. +É<Ç - ®úÉvÉɤÉÉ ´Éb÷Ò±É - ʺÉiÉÉ®úɨÉ

1909 iÉä 1912 - |ÉÉlÉʨÉEò ʶÉIÉhÉ (<ªÉkÉÉ 3 ®úÒ {ɪÉÇiÉÆSÉä ) Ë{É|ÉÒ +føÉ´É ªÉÉ MÉÉ´ÉÒ ´É <ªÉkÉÉ 4 lÉÒ SÉä ʶÉIÉhÉ SÉÉÆnÚù®ú ʤɺ´ÉÉ ªÉälÉä ºÉxÉ 1994 ¨ÉvªÉä ZÉɱÉä.

1912 - Éå¤ÉÉ ªÉälÉÒ±É VÉÖxÉÉ®äú {ÉÉ]õÒ±É ªÉÉÆSÉÒ EòxªÉÉ ºÉ®úº´ÉiÉÒ ªÉÉÆSªÉɶÉÒ ¤ÉɱÉÊ´É´Éɽþ ºÉÆ{ÉzÉ.

1917-1919 - ¨ÉÉvªÉʨÉEò ʶÉIÉhÉ Ë{É{ɳýMÉÉ´É Eòɳäý ªÉälÉä <ÆOÉVÉÒ 3 ®úÉ ´ÉMÉÇ =kÉÒhÉÇ, Eò¨É´ÉÉ +ÉÊhÉ Ê¶ÉEòÉ ªÉÉ ªÉÖCiÉÒxÉÖºÉÉ®ú {ÉjÉɴɳýÒSÉÉ ´ªÉ´ÉºÉɪÉ, ¶ÉäiɨÉVÉÚ®úÒ, {Éä{É®ú ®úqùÒSÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú, ´É ÊEò®úEòÉä³ nÖùEòÉxÉnùÉ®úÒ

1921 - VÉÉƦÉÖ³ý vÉɤÉÉ ªÉälÉä {Éʽþ±ÉÒ ¶ÉɳýÉ ºlÉÉ{ÉxÉ Eäò±ÉÒ. {ÉÖfäø ¸ÉÒ Ê¶É´ÉÉVÉÒ ½þɪɺEÖò±É ÊSÉJɱÉÒ,

ÊEòx½þÉä³ýÉ, näù>ð³ýMÉÉÆ´É ¨É½þÒ,+ÆSÉ®ú´ÉÉb÷Ò, ¨Éä®úÉ,SÉÉÆb÷Éä³ý ªÉÉ Ê`öEòÉhÉÒ ¶ÉɳýÉ ºÉÖ¯û Eäò±ªÉÉ.

SÉÉäJÉɨÉä³ýÉ ¤ÉÉäb÷Õ÷MÉSÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ.

13 ¨Éä 1923 - ¤ÉÖ±Éb÷ÉhÉÉ ÊVɱÁÉiÉÒ±É ¨É±ÉEòÉ{ÉÖ®ú iÉɱÉÖCªÉÉiÉÒ±É ´É®úJÉäb÷ ªÉÉ MÉÉÆ´ÉÒ {Éʽþ±ÉÒ ºÉiªÉ¶ÉÉävÉEò ºÉ¨ÉÉVÉ {ÉÊ®ú¹Énù +ɪÉÉäÊVÉiÉ.

1925 - +ÊJÉ±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉiªÉ¶ÉÉävÉEò ºÉ¨ÉÉVÉÉSÉä +ÊvÉ´Éä¶ÉxÉɺÉÉ®úÉ´ÉiÉÒ ªÉälÉä ºÉ½þ¦ÉÉMÉ.

1927 - ¥Éɨ½þhÉäkÉ®ú {ÉIÉÉSÉä +ìb÷. EäònùÉ®ú ªÉÉÆxÉÒ {ÉÆfø®úÒxÉÉlÉ {ÉÉ]õÒ±ÉÉÆxÉÉ ºÉ¨ÉÉVɦÉÚ¹ÉhÉ ªÉÉ {ÉÖ®úºEòÉ®úÉxÉä ºÉx¨ÉÉÊxÉiÉ Eäò±Éä. GòÉÆiÉÒºÉÚªÉÇ ¨É½þÉi¨ÉÉ VªÉÉäiÉÒ®úÉ´É ¡Öò±Éä ªÉÉÆSªÉÉ VÉÒ´ÉxÉEòɪÉÉÇ´É®ú +Ét SÉÉÊ®újªÉ OÉÆlÉÉSÉä ʱÉJÉÉhÉ.

22 ¡äò¥ÉÖ´ÉÉ®úÒ 1937- ÉäiÉEò­ªÉÉÆSÉÒ +ÉÌlÉEò κlÉiÉÒ ºÉÖvÉÉ®úÉ´ÉÒ ¨½þhÉÚxÉ ÊSÉJɱÉÒ ªÉälÉä ¦É´ªÉ EÞò¹ÉÒ |Énù¶ÉÇxÉÉSÉä

+ɪÉÉäVÉxÉ.

1937 - ¨Éä½þEò®ú ´É ÊSÉJɱÉÒ ªÉÉ ºÉƪÉÖCiÉ ¨ÉiÉnùÉ®ú ºÉÆPÉÉiÉÖxÉ |ÉSÉÆb÷ ¨ÉiÉÉÆxÉÒ +ɨÉnùÉ®ú ¨½þhÉÚxÉ Ê´ÉVɪÉÒ.

8 VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ 1949- EòɪÉnäù¦ÉÆMÉ Eäò±ªÉɤÉnÂùnÂù±É 6 ¨ÉʽþxÉä iÉÖ¯ÆûMÉ´ÉɺÉ.

1 +ÉìMɺ 1946 - ÊSÉJɱÉÒ ªÉälÉä ¸ÉÒ Ê¶É´ÉÉVÉÒ BVªÉÖEäò¶ÉxÉ ºÉÉäºÉɪÉ]õÒSÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ.

1 VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ 1947 - ¤ÉÖ±Éb÷ÉhÉÉ ÊVɱ½þÉ Ê¶ÉIÉEò ºÉÆPÉÉSªÉÉ +ÉIÉ{ÉnùÒ ÊxÉ´Éb÷.

13 ¨ÉÉSÉÇ 1947 - É䨤ɱÉÒSªÉÉ ¤Éè`öEòÒiÉ |ÉÉlÉʨÉEò ʶÉIÉhÉ ºÉCiÉÒSÉä Eò®úhªÉÉSÉÉ `ö®úÉ´É ¨ÉÉÆb÷±ÉÉ.

17 VÉÖ±Éè 1947 - ¥Éɨ½þhÉäkÉ®ú ºÉ¨ÉÉVÉ ½þÉ ÊxÉVÉÉ¨É º]äõ]õ ¨ÉvªÉä VÉÉhªÉÉºÉ iɪÉÉ®ú xÉɽþÒ ªÉÉ ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉ ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒxÉÉ {ÉjɱÉäJÉxÉ.

19 Êb÷ºÉå¤É®ú 1947 - ¤ÉÖ±Éb÷ÉhÉÉ ªÉälÉä IɪɮúÉäMÉ +É®úÉäMªÉvÉÉ¨É ¨ÉÆVÉÚ®ú Eò¯ûxÉ PÉäiɱÉä.

24 ¡äò¥ÉÖ´ÉÉ®úÒ 1950 - º´ÉÉiÉÆjªÉ ¦ÉÉ®úiÉÉSªÉÉ {Éʽþ±ªÉÉ +ÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉºÉ ºÉ{ÉÎixÉEò ={ÉκlÉiÉ.

30 Êb÷ºÉå¤É®ú 1950 - b÷Éì. {ÉÆVÉɤɮúÉ´É ={ÉÉJªÉ ¦ÉÉ>ðºÉɽäþ¤É näù¶É¨ÉÖJÉ ªÉÉÆSªÉÉ ºÉ½þEòɪÉÉÇxÉä ʶɴÉÉVÉÒ ±ÉÉäEòÊ´ÉtÉ{ÉÒ`öÉSÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ. =nÂùPÉÉ]õEò b÷Éì.®úÉVÉåpù |ɺÉÉnù.

22 ºÉ{]åõ¤É®ú 1952 - ¸ÉÒ Ê¶É´ÉÉVÉÒ ½þɪɺEÚò±É ÊSÉJɱÉÒ ªÉÉ ¶ÉɳäýSªÉÉ <¨ÉÉ®úiÉÒSÉä =nÂùÂùPÉÉ]õxÉ. =nÂùÂùPÉÉ]õEò

b÷Éì. {ÉÆVÉɤɮúÉ´É ={ÉÉJªÉ ¦ÉÉ>ðºÉɽäþ¤É näù¶É¨ÉÖJÉ

ºÉ{]äõ¤É®ú 1953 - ºÉƪÉÖCiÉ ¨É½þÉ®úɹ]Åõ Sɳý´É³ý ªÉÉ Ê´É¹ÉªÉÉ´É®ú +¨É®úÉ´ÉiÉÒ, ªÉ´ÉiɨÉɳ ªÉälÉä ¦ÉɹÉhÉä.

30 ¨ÉÉSÉÇ 1962 - ®úÉVªÉºÉ¦ÉÉ ºÉnùºªÉ (JÉɺÉnùÉ®ú)

15 +ÉìMɺ 1971 - ¨É½þÉ®úɹ]ÅõÉɺÉxÉÉSªÉÉ nùʱÉiÉʨÉjÉ {ÉÖ®úºEòÉ®úÉxÉä ºÉx¨ÉÉÊxÉiÉ

2 +ÉìC]õÉå¤É®ú 1978- ¨É½þÉ{ÉÊ®úÊxÉ´ÉÉÇhÉ ZÉɱÉä.